• (033) 879-77-26
  • splekawica@gmail.com
  • Łękawica 19; 34-124

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz pierwszej klasy

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy,

informuje iż od 01.03 do 15.03.2023 r.
w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej są dostępne
wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych i do klasy I na rok szkolny 2023/2024.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  I KL.I
 w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ROMANA JABŁOŃSKIEGO W ŁĘKAWICY

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa

1)  ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (w rozdz. 6 w art. 130-131, 149-150, 152-161 znajdują się uregulowania obowiązujące rekrutację dzieci przedszkolnych ).

Harmonogram czynności rekrutacyjnych wraz z terminami, a także kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria przedstawiają się następująco na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stryszów:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp  Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającego
  1.Składanie wniosku wraz
z załącznikami  
    od 01.03.2023 r.     do 15.03.2023 r.     od 12.04.2023 r.      do 19.04.2023 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola (oddz. przedszkolnego)
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
         do 23.03.2023 r.         do 21.04. 2023r.
3.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych           24.03.2023 r.               24.04.2023 r.
 4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.         od 27.03.2023r.       do 03.04.2023r.                                        od 25.04.2023r   do 28.04.2023r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.          do 04.04.2023 r.                             do2.05.2023 r.  
  Lp.KRYTERIA USTAWOWE (art. 131 ust. 2 i 3, art. 150 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawie Oświatowym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) )Ilość punktów
  1.Wielodzietność rodziny kandydata Załącznik nr 1: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.20 pkt.
  2.Niepełnosprawność kandydata Załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)20 pkt.
  3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)20 pkt.
  4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)20 pkt.
  5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)20 pkt.
  6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem Załącznik nr 2: oświadczenie rodzica.20 pkt.
  7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą Załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.575).20 pkt.
KRYTERIA DODATKOWE (Uchwała Nr XXII/190/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 marca 2017r)
8.Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkałe w danym obwodzie  10 pkt.
  9.Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących  Załącznik nr 4: oświadczenie o zatrudnieniu.    8 pkt.
  10.Kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym  przedszkolu /oddziale przedszkolnym  przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola/oddziału  przedszkolnego Załącznik nr 3: oświadczenie rodzica 6pkt.
11. Dziecko korzysta z pełnej oferty przedszkolnej (trzy godziny i więcej ponad podstawę programową)  4 pkt.
12.Dziecko, którego rodzeństwo kształci się w szkole podstawowej Załącznik nr 5: oświadczenie rodzica2 pkt.

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

Nabór nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbywa się tylko na wolne miejsca.

Składanie wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie kandydata do przedszkola  następuje w terminie określonym w/w  harmonogramie czynności rekrutacyjnych.

Dokumenty do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content