• (033) 879-77-26
 • splekawica@gmail.com
 • Łękawica 19; 34-124

Regulamin biblioteki

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
i MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romana Jabłońskiego w ŁĘKAWICY

  §1.

Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.

§2.

 1. Ilekroć w regulaminie mowa o:
  1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy,
  2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego
   w księdze uczniów Szkoły Podstawowej im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy
  3. rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
  4. podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego ujęte w szkolnym zestawie podręczników,
  5. materiały edukacyjne – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,
  6. materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla ucznia służący utrwalaniu przez niego wiadomości i umiejętności,
  7. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Stryszów

 §3.

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się
  w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Do wypożyczenia nieodpłatnie podręcznika uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w kl. I- VIII w roku szkolnym 2022/2023.
 4. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów danej klasy.
 5. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane i zwracane w dniu
  i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.
 6. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom na początku każdego roku szkolnego .
 7. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Nie wolno po nich pisać, rysować.
 8. Przez cały czas użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
 9. Wypożyczenie podręcznika i materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 10. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.

 §4.

Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, rezygnując z edukacji w szkole podstawowej, zobowiązany  jest  oddać  otrzymane wcześniej podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

 §5.

 1. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego. Jeśli podręcznik składa się z kilku części uczniowie powinni zwrócić do biblioteki wykorzystaną część.
 2. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręczniki i materiały edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki bibliotekarz dokonuje oględzin i określa stopień jego zużycia. Stan podręcznika określa się w skali:
  1. bardzo dobry – zużycie minimalne,
  2. dobry – zużycie niewielkie,
  3. dostateczny- zużycie duże, ale umożliwiające korzystanie z podręcznika,
  4. niedostateczny – zużycie uniemożliwiające korzystanie z podręcznika.
 4. Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia w ustalonym terminie, podręcznika sporządza się notatkę, a rodzice są zobowiązani do odkupienia nowego podręcznika.

 §6.

 1. Uczniowie są zobowiązani do:
  1. używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny,
  3. chronienia go przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 2. Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek.
 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 4. Czytelnicy, którzy nie przestrzegają powyższego regulaminu, mogą zostać skreśleni z listy osób uprawnionych do korzystania z wypożyczalni.

 §7.

W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników SP im. R. Jabłońskiego w Łękawicy sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

 §8

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

 §9

Regulamin podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content