• (033) 879-77-26
  • splekawica@gmail.com
  • Łękawica 19; 34-124

Stypendium szkolne 2020/2021

OGŁOSZENIE STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021

 

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu informuje, że od 1 września można składać wnioski na stypendium szkolne!

Kryterium dochodowe  na 1-go członka rodziny wynosi 528 zł. netto Wnioski należy składać do 15 września 2020 r.

Druki wniosków można pobrać w COPO w Stroniu oraz we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy.

Informacje pod numerem telefonu 33 8 797 494

 

Stypendium szkolne jest przyznawane dla uczniów, którzy zamieszkują na trenie Gminy Stryszów!

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 1327 z 31.07.2020r.) 

Kto może otrzymać?
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  • Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych -do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak  niż do ukończenia 24. roku życia;  
  • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej Dz. U. z 2019 r., poz. 1507).

Składający wniosek: rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.

Miejsce składania wniosku: Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu, budynek Szkoły Podstawowej w Stroniu.

 Termin składania wniosków :
–  dla uczniów szkół do 15 września 2020 r.
–  dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2020 r.

Wymagane dokumenty które należy złożyć do wniosku:
1) zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o uzyskanych dochodach ( za miesiąc sierpień 2020r.)
2) zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy – (miesięczny dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się w wysokości 308 zł );
3) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o pobranych świadczeniach z wyjątkiem tzw. „jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego”;
4) zaświadczenie lub decyzje z urzędu pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna i o wysokości pobieranego zasiłku (netto);
5) decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
6) postanowienia sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach;
7) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie  zawierające informacje o wysokości:
•    przychodu
•    kosztów uzyskania przychodu,
•    dochodów innych niż działalność gospodarcza,
•    odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne
•    należnych zaliczek na podatek dochodowy,
•    odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (1/12) lub nie złożył deklaracji miesięcznej podatkowej (PIT-5), to przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o informacji j. w. lecz za poprzedni rok kalendarzowy oraz ilość miesięcy w których podatnik prowadził działalność gospodarczą.
8) W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
 

Załączniki:

  

OGŁOSZENIE ZASIŁEK SZKOLNY

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych  w Stryszowie z/s w Stroniu w terminie NIE DŁUŻSZYM NIŻ DWA MIESIĄCE OD DNIA WYSTĄPIENIA ZDARZENIA UZASADNIAJĄCEGO PRZYZNANIE TEGO ZASIŁKU.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ponadto warunkiem otrzymania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Stryszów.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content