• (033) 879-77-26
 • splekawica@gmail.com
 • Łękawica 19; 34-124
Inne
Konkurs Szopka św. Franciszka

Konkurs Szopka św. Franciszka

Regulamin konkursu „Szopka św. Franciszka”

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Stryszów” z siedzibą w Stryszowie 149, 34-146 Stryszów
 2. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Szopka św. Franciszka”
 3. Konkurs realizowany jest w ramach  umowy na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku pn. „EkoMałopolska”.

 

 1. Celem konkursu jest:
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz ich  uzdolnień plastycznych;
 • Promowanie zachowań mających na celu ochronę środowiska naturalnego i edukację ekologiczną
 • Przybliżenie filozofii św. Franciszka, jego podejścia do środowiska naturalnego
 • Prezentacja szopki bożonarodzeniowej wykonanej z materiałów pochodzących z recyklingu;

 

 1. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej z wykorzystaniem materiałów z recyklingu. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice. Oceniane będą: pomysłowość w użyciu materiałów z recyklingu, ilość wykorzystanych surowców wtórnych oraz ogólne wrażenie estetyczne.

 1. Warunki konkursu
 2. W konkursie mogą wziąć udział Uczniowie szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Stryszów.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest własnoręcznie wykonanie szopki bożonarodzeniowej z materiałów wtórnych. Zgłaszający pracę oświadcza, że jest ona jego autorskim dziełem.
 4. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.
 • Pierwszy etap: uczniowie dostarczają do szkół (za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście) karty zgłoszenia – załącznik nr 1 do regulaminu oraz zdjęcia (maksymalnie 3 szt. przedstawiające pracę w taki sposób aby komisja mogła w jak najlepszy sposób ją ocenić) wykonanych przez siebie szopek. Każda ze szkół wybierze wśród wykonanych szopek najlepszą pracę w każdej z kategorii wiekowych (oddziały przedszkolne, klasy I-IV oraz V-VIII) oraz jedno wyróżnienie (z pośród wszystkich kategorii) – w sumie 4 prace.
 • Drugi etap: Spośród nadesłanych przez szkoły prac, powołana Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców w każdej kategorii i przyzna wyróżnienia.
 1. Zgłoszenia dokonuje dana placówka szkolna, do której uczeń uczęszcza.
 2. Wypełnioną Kartę uczestnika konkursu – załącznik nr 1 do regulaminu oraz zdjęcia szkoły przesyłają drogą elektroniczną na adres info@razemdlagminystryszow.org w terminie do 10.12.2020 r. do godz. 15:00  (Karta zgłoszenia do pobrania)
 3. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji prasowej).
 4. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.

  Ocena i nagrody

  1. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
   1. Oddziały przedszkolne,
   2. Klasy I-IV,
   3. Klasy V-VIII.
  2. Komisja Konkursowa oceni szopki w trzech ww. kategoriach wiekowych. W każdej z nich zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy najpiękniejszych szopek. Organizator przewiduje również wręczenie nagród za przyznane wyróżnienia.
  3. Organizator zastrzega prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.
  4. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  5. Ogłoszenie wyników odbędzie się 11.12.2020 r. na spotkaniu podsumowującym projekt. O formie odbioru nagród i dyplomów laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 •  

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content