• (033) 879-77-26
  • splekawica@gmail.com
  • Łękawica 19; 34-124

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do klasy I

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy,

informuje iż od 08.03 do 31.03.2021 r.
w sekretariacie szkoły można odbierać
wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych i do klasy I na rok szkolny 2021/2022.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych

Potwierdzenie woli przyjęcia

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
przy SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ROMANA JABŁOŃSKIEGO W ŁĘKAWICY

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa

1)  ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (w rozdz. 6 w art. 130-131, 149-150, 152-161 znajdują się uregulowania obowiązujące rekrutację dzieci przedszkolnych ).

 

Harmonogram czynności rekrutacyjnych wraz z terminami, a także kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria przedstawiają się następująco na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stryszów:

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającego

 

1.

Składanie wniosku wraz
z załącznikami

 

    od 08.03.2021 r.

    do 31.03.2021 r.

     od 19.04.2021 r.

     do 30.04.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola (oddz. przedszkolnego)
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

     do 12.04. 2021 r.

 

 

     do 07.05. 2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych

 

         15.04.2021 r.

       

       11.05.2021 r.

 4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  

      od 16.04.2021r.

      do 20.04.2021r.

                                        od 14.05.2021r   do 18.05.2021r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

         23.04.2021 r.

                             21.05.2021 r.

 

 

 

 

Lp.

KRYTERIA USTAWOWE

(art. 131 ust. 2 i 3, art. 150 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawie Oświatowym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) )

Ilość punktów

 

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Załącznik nr 1: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

20 pkt.

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

Załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

20 pkt.

 

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

20 pkt.

 

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

20 pkt.

 

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

20 pkt.

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Załącznik nr 2: oświadczenie rodzica.

20 pkt.

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.575).

20 pkt.

KRYTERIA DODATKOWE

(Zarządzenie Wójta Gminy Stryszów  nr 12/2021 z dn. 28.01.2021 r. )

8.

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkałe w danym obwodzie

 

10 pkt.

 

9.

Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących

 Załącznik nr 4: oświadczenie o zatrudnieniu.  

 

8 pkt.

 

10.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym  przedszkolu /oddziale przedszkolnym  przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola/oddziału  przedszkolnego

Załącznik nr 3: oświadczenie rodzica 

6pkt.

11.

 Dziecko korzysta z pełnej oferty przedszkolnej (trzy godziny i więcej ponad podstawę programową)  

4 pkt.

12.

Dziecko, którego rodzeństwo kształci się w szkole podstawowej

Załącznik nr 5: oświadczenie rodzica

2 pkt.

 

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

 

Nabór nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbywa się tylko na wolne miejsca.

 

Składanie wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie kandydata do przedszkola  następuje w terminie określonym w/w  harmonogramie czynności rekrutacyjnych.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content