• (033) 879-77-26
 • splekawica@gmail.com
 • Łękawica 19; 34-124

Ogłoszenie stypendium szkolne

OGŁOSZENIE STYPENDIUM SZKOLNE

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu informuje, że od 1 września można składać wnioski na stypendium szkolne!

Kryterium dochodowe  na 1-go członka rodziny wynosi 528 zł. netto, natomiast od stycznia 2022r. kryterium będzie wynosić 600,00 zł. netto.

Wnioski należy składać do 15 września 2021 r.

Druki wniosków można pobrać w COPO w Stroniu oraz we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy.

Informacje pod numerem telefonu 33 8 797 494

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE 2021/2022

 

Wnioski o stypendium szkolne można składać od 1 września 2021r.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane dla uczniów, którzy zamieszkują na trenie Gminy Stryszów!

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 1327  z 31.07.2020r.) 

Kto może otrzymać?
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • Uczniom i słuchaczom szkół publicznych i niepublicznych, w tym niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych zaliczanych do systemu oświaty (SIO) – dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.  
 • Słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

 

Przyznanie stypendium uwarunkowane jest występowaniem przynajmniej jednej przesłanki w rodzinie ucznia: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

UWAGA! Zmiana kryterium dochodowego

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto – kwota obowiązuje do 31.12.2021r. Natomiast od 01.01.2022r. kryterium dochodowe wynosi 600,00 zł netto.

Składający wniosek:

 • rodzic ucznia ( jako rodzica należy też rozumieć prawnego opiekuna małoletniego ucznia- art. 3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty),
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły lub kolegium

 

Miejsce składania wniosku: Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s  w Stroniu, budynek Szkoły Podstawowej w Stroniu.

 

 Termin składania wniosków :
–  dla uczniów szkół do 15 września 2021 r.
–  dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2021 r.

– dla uczniów i słuchaczy z nietypowym rokiem szkolnym do 15 lutego 2022r.

Wymagane dokumenty które należy złożyć do wniosku:
1) zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o uzyskanych dochodach ( za miesiąc sierpień 2021r.)
2) zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy – (miesięczny dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się w wysokości 308 zł, od 01.01.2022r. ryczałtowy dochód w rolnictwie z 1 ha przeliczeniowego: 345 zł. );
3) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o pobranych świadczeniach z wyjątkiem tzw. „jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego”;
4) zaświadczenie lub decyzje z urzędu pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna i o wysokości pobieranego zasiłku (netto);
5) decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
6) postanowienia sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach;
7) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego jeżeli działalność była prowadzona w poprzednim roku podatkowym, albo oświadczenie podatnika jeżeli działalność była rozpoczęta w bieżącym roku. Zaświadczenie o dochodach od naczelnika urzędu skarbowego powinno zawierać informację o wysokości:

 • przychodu
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
 • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne
 • należnego podatku,
 • odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (1/12) lub nie złożył deklaracji miesięcznej podatkowej (PIT-5), to przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o informacji j. w. lecz za poprzedni rok kalendarzowy oraz ilość miesięcy w których podatnik prowadził działalność gospodarczą.
8) W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby, zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowody opłacenia składek ZUS ;

Załączniki:

 

 

 

 OGŁOSZENIE ZASIŁEK SZKOLNY

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych  w Stryszowie z/s w Stroniu w terminie NIE DŁUŻSZYM NIŻ DWA MIESIĄCE OD DNIA WYSTĄPIENIA ZDARZENIA UZASADNIAJĄCEGO PRZYZNANIE TEGO ZASIŁKU.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ponadto warunkiem otrzymania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Stryszów.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content