• (033) 879-77-26
 • splekawica@gmail.com
 • Łękawica 19; 34-124

Konkurs Ekoaktywni

REGULAMIN KONKURSU „EKOAKTYWNI”

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „EKOAKTYWNI”.
 2. Regulamin Konkursu określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach.
 3. Organizatorem Konkursu jest Gmina Stryszów, Stryszów 149, 34-146 Stryszów NIP 551-16-90-907.
 4. Konkurs organizowany jest w ramach Programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – edukacja ekologiczna – pn. „Gmina Stryszów i Dzieci przykładem świeci!” – edukacja ekologiczna w zakresie ochrony jakości powietrza i odnawialnych źródeł energii.
 5. Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do ochrony jakości powietrza oraz propagowania odnawialnych źródeł energii. Główne założenia to propagowanie wśród dzieci idei segregacji odpadów, aktywnego trybu życia, rozwój i utrwalenie proekologicznych nawyków w życiu codziennym ,rozwój umiejętności plastyczno- technicznych oraz wyobraźni.
 6. Konkurs skierowany jest do uczniów oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych z terenu gminy Stryszów.
 7. Tematyka konkursu – co możemy zrobić by chronić powietrze?.
 8. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.09.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 17.09. 2021 r.

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa jest własnoręcznie wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice ( np. ołówek, kredka, farby, pastele suche lub olejne, collage) na papierze typu brystol lub blok techniczny o wymiarze A3.
 2. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową uczestnika konkursu – załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową.
 4. Prace powinny być odpowiednio utrwalone i zabezpieczone a także podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy.
 5. Prace wraz z kartą uczestnika należy dostarczyć do Sekretariatu szkoły w terminie od 03.09 – 15.09.2021 r. do godziny 12:00.
 6. Każda praca zostanie poddana indywidualnej ocenie. Oceniane zostaną następujące elementy: zgodność pracy z tematem konkursu, kreatywność, samodzielność w wykonaniu pracy, estetyka pracy stosowna do wieku uczestnika, innowacyjna technika wykonania pracy.
 7. Laureatami konkursu zostanie 12 osób, których prace zostaną najwyżej ocenione. Komisja konkursowa ma także do dyspozycji 20 wyróżnień.
 8. Ocenę prac konkursowych dokona 3 osobowa Komisja Konkursowa.
 9. Laureatom konkursu zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 10. Finał konkursu 17.09.2021 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród dla 12 laureatów konkursu i 20 osób wyróżnionych.
 11. Udział w konkursie jest dobrowolny i w każdym momencie dopuszcza się możliwość rezygnacji z udziału w konkursie. W celu odstąpienia od udziału w konkursie, należy przesłać treść rezygnacji na adres gmina@stryszow.pl .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane na stronie organizatora.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za przestrzeganie jego postanowień.

Prace należy złożyć do 15.09. w sekretariacie szkoły.

załącznik nr 1- karta uczestnika konkursu

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content